#duo avec @iboulele1 #duo #public #duo #public @kb5230 #duo #pu @kb5230 blic

@kb5230

#duo avec @iboulele1 #duo #public #duo #public @kb5230 #duo #pu @kb5230 blic

♬ son original – Ibou Lélé

@kb5230

#duo avec @iboulele1 #duo #public #duo #public @kb5230 #duo #pu @kb5230 blic

♬ son original – Ibou Lélé

#duo #public #vu #duo #public #public #duo @kb5230 @kb5230

#duo #public #duo #public #duo #public #mali#senegal #duo #vu #duo